Polityka prywatności

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Prezes Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy NAFTA-MED sp. z o. o. z siedzibą w Sanoku, ul. Daszyńskiego 20a, zwanej dalej "Nafta-Med sp. z o. o." podaje do wiadomości, że w niniejszym podmiocie leczniczym stosuje się zasady przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej "RODO").

Prezes "Nafta-Med" sp. z o. o., stosownie do Art. 13, ust. 1 i ust. 2 RODO informuje, że:

1. „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (np. PESEL, NIP i in.), dane o lokalizacji (np. adres zamieszkania), identyfikator internetowy (np. nick, login) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (np. wygląd, osobowość, status materialny, narodowość itp.). /Art. 4, pkt 1) RODO/

2. „Przetwarzanie danych osobowych” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Do operacji tych należą: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. /Art. 4, pkt 2) RODO/

3. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny i Medycyny Pracy NAFTA-MED sp. z o. o. z siedzibą w Sanoku, ul. Daszyńskiego 20a, reprezentowany przez Prezesa. /Art. 13, ust. 1, lit. a RODO/

4. Osobą, z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO), z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem 13 46 52 361 lub przez e-mail na adres naftamed@sanok.com.pl. /Art. 13, ust. 1, lit. b RODO/

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r., poz. 1845) wyłącznie w celu korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przez pacjentów Nafta-Med sp. z o. o., udzielanych na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1184 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.), stosownie do Art. 6, ust. 1, lit. a-e RODO. /Art. 13, ust. 1, lit. c RODO/

6. Dane osobowe mogą zostać powierzone podwykonawcom w celu zachowania ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa. /Art. 13, ust. 1, lit. e RODO/

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. /Art. 13, ust. 1, lit. f RODO/

8. Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż to konieczne, tj. przez okres wyznaczony w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.). /Art. 13, ust. 2, lit. a RODO/

9. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej są określone w przepisach prawa /Art. 13, ust. 2, lit. b RODO oraz Art. 15 - 20 RODO /

10. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem /Art. 13, ust. 2, lit. c RODO/

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /Art. 13, ust. 2, lit. d RODO/

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich zakres określają przepisy Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Podanie i przetwarzanie danych jest jednak niezbędne do korzystania ze świadczeń zdrowotnych - bez nich udzielanie świadczeń będzie niemożliwe. /Art. 13, ust. 2, lit. e RODO/

13. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. /Art. 13, ust. 2, lit. f RODO/


Sanok, 28 maja 2018 r.

Prezes NAFTA-MED sp. z o. o.

Dni i godziny pracy: Sanok:od poniedziałku do piątku od godz.7.00 do 14.30Aktualności


RTG zębów

Wznawiamy wykonywanie RTG zębów:
pojedyncze i panoramiczne. Badania wykonywane są w poniedziałki i środy w godz. 15:10-17:10

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

Zapraszamy na stronę internetową Pracowni Psychologicznej. Więcej informacji o nowych usługach na www.psycholog.naftamed.pl

WYNIKI BADAŃ ON-LINE

Wyniki badań laboratoryjnych są dostępne on-line w zakładce Laboratorium Analityczne, po wciśnięciu przycisku POBIERZ WYNIK i wpisaniu PIN otrzymanego podczas rejestracji w laboratorium

RODO

Naftamed stosuje zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporzadzeniem PE i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r (RODO)

ZATRUDNIMY !

Zatrudnimy diagnostę laboratoryjnego i technika analityki medycznej

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

osób posługujących się bronią, pracowników ochrony, sędziów i inne wymagające orzeczeń psychologicznych na podstawie Ustawy o broni i amunicji - WIĘCEJ TUTAJ

NOWOŚĆ !

Pierwsze na Podkarpaciu poradnictwo psychologa
– specjalisty psychodietetyka.

Zobacz

Szczepienia przeciw grypie w sezonie 2020/2021

W sezonie bieżącym „Nafta-med” sp. z o.o. proponuje Państwu najlepszą i najbardziej skuteczną , znaną na polskim rynku szczepionkę :VAXIGRIP firmy Sanofi Pasteur.
Usługa szczepienia obejmuje:
- koszt szczepionki,
- badania lekarskiego,
- wykonania iniekcji.

Placówka w Brzozowie

Od kwietnia 2012 roku Spółka „Nafta-Med” świadczy usługi z zakresu medycyny pracy w placówce w Brzozowie


Certyfikowany Ośrodek Medycyny PodróżySystem zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2001

Wyróżnienie !


Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2010 i 2011